Správa bytov a domov


Základné služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov.

 • dodávka tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávka studenej vody
 • osvetlenie spoločných nebytových priestorov
 • prevádzka výťahov, opravy a údržba, bežné prehliadky a pravidelné revízie
 • havarijná služba
 • odborná pomoc pri zakladaní spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vedenie samostatného účtovníctva

Opravy a údržba

 • zostavenie plánu opráv na bežný rok a plánu opráv na dlhšie časové obdobie
 • zostavenie plánu revízií zariadení domu, ich vecné a časové zabezpečovanie
 • výber dodávateľov opráv za najvýhodnejších podmienok
 • zriadenie havaríjnej služby non-stop: voda, kúrenie, elektro, plyn
 • plánované opravy

Modernizácia

 • modernizácia bytov a domov
 • energetická modernizácia bytov a domov
 • zabezpečenie vlastného zdroja tepelnej energie (samostatné plynové kúrenie bytového domu)

Finančné služby

 • Vedenie prevádzkového účtu (bežné príjmy a výdaje) na osobitnom bankovom účte
 • vedenie fondu opráv na osobitnom bankovom účte
 • využívanie výhodných termínovaných vkladov
 • vyúčtovanie tvorby a čerpania fondu
 • návrh spôsobu financovania opráv (väčších) nad rámec vytvoreného fondu
 • zabezpečovanie financií na opravy, údržbu a modernizáciu bytov
 • správa výberu nájomného za prenajímané nebytové priestory
 • finančné riešenie:
 • kúpy bytu alebo domu
 • modernizácie bytov a domov
 • modernizácie bytovej energetiky

Poistenie - návrh a sprostredkovanie efektívneho systému poistenia

 • bytových domov
 • poistenie bytov a nebytových priestorov

Ochrana bytov a domov - návrh na zabezpečenie optimálneho systému

 • prvkov pasívnej ochrany bytov a domov
 • aktívnej ochrany (dočasnej alebo permanentnej) bytov a domov

Sprostredkovanie

 • kúpy a predaja nehnuteľností
 • bytových zariadení

Ďalšie nadštandartné služby podľa požiadaviek a návrhov majiteľov bytov