Vedenie účtovníctva, jednoduché a podvojné účtovníctvo


 • sledovanie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie HIM (výpočet odpisov)
 • vedenie evidencie DPH (u platiteľov DPH)
 • zostavenie priznania k dani, spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo)
 • ročná účtovná uzávierka - zostavenie ročných účtovných výkazov (podvojné účtovníctvo)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Ekonomické a účtovné poradenstvo


 • vypracovanie analýz hospodárenia spoločnosti (finančné analýzy, cash flow)
 • spracovanie podnikateľských zámerov a žiadostí o úver
 • finančné plánovanie, kalkulácie
 • spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc
 • prostredkovanie audítorských služieb a služieb daňového poradcu

Mzdy a mzdové poradenstvo


 • výpočet miezd, spracovanie mzdových listov
 • výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní, potvrdení o dobe zamestnania, príjme, podkladov k pôžičkám a pod. Na požiadanie klienta zabezpečujeme aj styk s príslušnými inštitúciami
 • vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti